C X Silver Gallery

Bhutanese Cultural Residency » Kuenzang Deki and her weaving

Kuenzang Deki and her weaving

Kuenzang Deki and her weaving